SHANTHI MANTRA TOWEL

【商品詳細】
サイズ 85cm × 34cm

-----
Om Saha Navavatu, Saha Nau Bhunaktu
Saha Viryam Karavavahai
Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai
Om Shanti Shanti Shantih